Regulamin Serwisu

Regulamin aplikacji “Infor Kilometrówka”

(„Aplikacja”)

obowiązujący od dnia 01.05.2019 roku

Rozdział I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Usługodawca

 1. Operatorem i jednym ze współwłaścicieli praw autorskich do Aplikacji (zdefiniowanej poniżej), a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest INFOR IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Drugim współwłaścicielem praw autorskich do Aplikacji jest mtrace sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00. do 16:00. pod adresem e-mail: kilometrowka@infor.pl (dalej: „Biuro Obsługi Klienta”).

 

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą „Infor Kilometrówka”, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego;
 2. Konto Użytkownika – świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Serwisie, które umożliwia dostęp do danych zgromadzonych w Aplikacji, do którego loginem jest adresem e-mail Użytkownika;
 3. Partner – Mtrace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. Serwis - strona internetowa pod adresem: https://kilometrowka.infor.pl, za pośrednictwem której Użytkownik będzie mógł zalogować się do Konta Użytkownika;
 6. Sklep Google Play - sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę Google, służący w szczególności do dystrybucji utworów muzycznych i filmowych, e-booków oraz oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych, przeznaczonych do korzystania na Urządzeniach Mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android.
 7. Spółka Google - spółka - Google Inc., której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub spółka Google Ireland Limited, zarejestrowana w Irlandii z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lub każda inna spółka powiązana, stowarzyszona lub zależna od spółki Google Inc., będąca operatorem Sklepu Google Play;
 8. Spółki Grupy Infor PL – Infor IT Sp. z o.o. z siedzibą: Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
 9. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz określająca zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, której treść stanowią postanowienia Regulaminu;
 10. Usługa – świadczenie Usługodawcy polegające na udostępnieniu Użytkownikowi Aplikacji wraz z Kontem Użytkownika;
 11. Użytkownik– oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, która zamawia Usługę lub z niej korzysta;
 12. Usługodawca – Infor IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Okopowej 58/72, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 331240, NIP 5272601064, REGON 141836060, kapitał zakładowy 100 000 złotych;
 13. Urządzenie Mobilne - smartfon działający pod kontrolą systemu Android, pozwalający na korzystanie z Aplikacji i z nią kompatybilny;

 

§ 3

Usługa

 1. W ramach usługi Usługobiorca udostępnia oprogramowanie pod nazwą: „Infor Kilometrówka”, stworzone przez Usługodawcę i Partnera, udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu internetowego Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia Mobilnego wraz z synchronizowanym z nim Kontem Użytkownika dostępnym za pośrednictwem Serwisu.
 2. Aplikacja mobilna jest dostępna na Urządzenia Mobilne, pracujące w systemach Android.
 3. Funkcjonalności oferowane w ramach Usługi są następujące:
  1. możliwość zautomatyzowanego lub wyzwalanego ręcznie rejestrowania przebytych tras przy wykorzystaniu nadajnika GPS telefonu użytkownika aplikacji;
  2. prowadzenie edycji rejestru przebytych tras;
  3. generowanie w Serwisie miesięcznych raportów z zarejestrowanych tras zgodnie obowiązującym prawem w tym w szczególności, ale nie wyłącznie z wymaganiami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 i 2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291, 1629 i 2126), ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150).
 4. Usługodawca w ramach świadczonych usług może oferować Użytkownikom:
  1. bezpłatne testowanie („Okres Testowy”) Usługi w okresie określonym w Aplikacji.
  2. wykupienie dostępu do Usługi po Okresie Testowym za odpłatnością określoną w Aplikacji;
  3. promocje, w ramach której Użytkownik może skorzystać z nieodpłatnego lub po obniżonej cenie dostępu do Usługi, pod warunkiem spełnienia kryteriów opisanych w regulaminach tych promocji.

 

§ 4

Zakres zastosowania

 1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zmian.) i określa zasady świadczenia Usług.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zamówienia Usługi.

 

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania z Usługi niezbędne jest:

 1. Urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej dla Serwisu,
 2. Urządzenie Mobilne, pracujące w systemach Android w wersji API 21 lub nowszej, mające dostęp do sieci Internet oraz posiadające moduł GPS - dla Urządzenia Mobilnego na którym ma zostać zainstalowana Aplikacja,
 3. Prawidłowa konfiguracja Urządzenia Mobilnego wg instrukcji znajdującej się na stronie https://kilometrowka.infor.pl/Kontakt.html#faq
 4. Do pobrania Aplikacji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej Google Play;
 5. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 6

Dostęp

 1. Dostęp do Usługi wymaga:
  1. założenia konta w Usłudze (wymagany aktywny adres e-mail),
  2. zalogowania,
  3. dokonania płatności lub skorzystania z promocji, o której mowa w §3 ust. 4 c oraz § 9;
 2. Zalogowanie jest wymagane w każdym przypadku.
 3. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia Usługi, jeśli dane przesłane przez Użytkownika są niepoprawne lub niezupełne.

 

Rozdział II

ZAMÓWIENIE

§ 7

Formularz zamówienia

 1. Złożenie zamówienia Usługi odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, na formularzu rejestracji, danych niezbędnych do zindywidualizowania Użytkownika, w tym przez podanie adresu e-mail Użytkownika, stanowiącego odtąd jego login. W zamówieniu Użytkownik wskazuje okres na który zamawia Usługę.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 3. Zamawiając dostęp do Usługi, Użytkownik może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia (zob. § 11). W przypadku nie złożenia takiego żądania Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania dostępu do czasu upływu ww. terminu.
 4. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAREJESTRUJ” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „ZAMAWIAM I PŁACĘ” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania).
 5. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje na adres email potwierdzenie zawarcia Umowy.
 6. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem Płatności PayU, po złożeniu zamówienia Użytkownik jest przekierowywany do platformy umożliwiającej Płatność PayU zgodnie z Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, dostępnym na stronie serwisu transakcyjnego. Po dokonanej płatności Użytkownik jest przekierowywany na stronę Usługi. Jednocześnie zostaje mu odblokowany dostęp do Usługi poprzez Urządzenie Mobilne.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu, hasła i Kodu PIN przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika pod adresem e-mail podanym przez Użytkownika w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.
 9. Aplikacja może zostać pobrana przez Użytkowników bezpłatnie.
 10. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepie z aplikacjami: Google Play.
 11. Do pobrania aplikacji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej Google Play.

 

§ 8

Płatność

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU (dalej, „Płatność PayU”), płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU, dostępnym na stronie serwisu transakcyjnego. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja ww. regulaminu. W zakresie tej płatności, usługodawcą Użytkownika jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 2. Po wykonaniu płatności za pośrednictwem PayU, na adres e-mail wysłane zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, oraz faktura VAT potwierdzająca zakup. Użytkownik akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

 

§ 9

Promocje

 1. Usługodawca może organizować akcje promocyjne, np. w postaci:
  1. bezpłatnego czasowego dostępu do Usługi na warunkach określonych każdorazowo w ofercie promocyjnej;
  2. zniżki na Usługę.
 2. Informacje o promocjach będą ogłaszane w szczególności w Serwisie, Aplikacji oraz za pomocą przekazu e-mail.
 3. Promocja może być ograniczona w czasie lub w ilości przyznanych dostępów. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.
 4. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Użytkownikowi płatny abonament uprawniający do korzystania z Usługi.

 

Rozdział III

OBOWIĄZYWANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE,

RĘKOJMIA

§ 10

Obowiązywanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas wskazany w zamówieniu.
 2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Usługodawca może dezaktywować jego unikalne hasło, jednak nie oznacza to rozwiązania Umowy.
 3. Użytkownik, który złożył zamówienie Usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W tym celu należy wysłać e-mail z prośbą o wyrejestrowanie pod adresem e-mail: kilometrowka@infor.pl.

 

§ 11

Odstąpienie od Umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Umów, w których Użytkownikiem jest osoba fizyczna zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
 2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, przesyłając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może przy tym skorzystać ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy wysłać pod adresem email Biura Obsługi Klienta wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Jeżeli zamawiając dostęp do Usługi, Konsument zażądał rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, po odstąpieniu od Umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do tej chwili. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny. Jednakże, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę, prawo odstąpienia nie przysługuje.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 12

Reklamacje

 1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Użytkownikiem (co najmniej imię i nazwisko, email, numer telefonu oraz adres korespondencyjny). W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki dowodu zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopii.
 2. Usługodawca może poprosić Użytkownika o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział IV

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 13

Dane osobowe

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Infor IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa (dalej "INFOR") i mtrace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiązanej 35J (dalej „Partner”).
 2. INFOR i Partner wspólnie administrują Państwa danymi osobowymi w celu: świadczenia usługi poprzez Aplikację Infor Kilometrówka
 3. W związku z tym, Państwa dane mogą być przetwarzane:
  1. w celu zawarcia i wykonywania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do zawarcia umowy i warunkuje udostępnienie Usługi.
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do momentu przedawnienia roszczeń.
  3. w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem przetwarzania danych w tym celu lub ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w tym podmioty zapewniające obsługę informatyczną, prawną, czy księgową oraz podmioty, którym Współadministratorzy mają obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych PayU, dane zostaną udostępnione PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione spółkom Grupy INFOR PL, w której skład wchodzą oprócz INFOR IT Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa: INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
 6. Jeżeli wyrażą Państwo na to stosowną zgodę, dotyczące Państwa dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszym kontrahentom.
 7. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes INFOR oraz Partnera, każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla świadczenia usługi oraz umożliwienia dostępu do Aplikacji Infor Kilometrówka.
 10. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się zarówno z INFOR, jak i z Partnerem, ale to INFOR jest punktem kontaktowym dla Państwa. Prosimy o kierowanie korespondencji w zakresie realizacji Państwa praw do: Inspektora Ochrony Danych, pocztą na adres ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (najlepiej z  dopiskiem "Inspektor danych osobowych"), emailem na adres iod@infor.pl.

 

§ 14

Zgody

 1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość złożenia następujących oświadczeń:
  1. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL, Partnera oraz podmiotów z nimi współpracujących”
  2. „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR, Partnera oraz podmioty z nimi współpracujące”
  3. „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR”
  4. „Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji, tzw. cookies, i uzyskiwania dostępu do niej, w celu lepszego dopasowania usług i działań marketingowych. Zgoda oznacza możliwość tworzenia profilu klienta opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w tzw. plikach cookies"
  5. „Chcę otrzymać fakturę VAT drogą elektroniczną” – brak zgody na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną jest równoznaczny z przerwaniem procesu rejestracji Użytkownika.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kilometrowka@infor.pl.

 

Rozdział V.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 15

Prawa autorskie

 1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, oraz innych elementów zawartych w Usłudze nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Aplikacji lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych w Serwisie,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Aplikacji,
  3. pobieranie zawartości i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
 2. Użytkownicy mogą korzystać z Usługi wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zmian.) oraz ustawy o ochronie baz danych (t. j. Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zmian.), przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Usługodawcą - są udostępniane w Aplikacji.
 3. Jakiekolwiek inne niż określone w Regulaminie korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w Usłudze bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, których utwory na podstawie współpracy z Usługodawcą są udostępniane w Aplikacji) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

 

§ 16

Zastrzeżenia

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Usłudze były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość Usługi odpowiada tym właśnie cechom. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez Użytkownika plików z serwerów Usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego.
 2. Usługodawca i Partner nie odpowiadają za:
  1. Nieprawidłową konfigurację Urządzenia Mobilnego Użytkownika – uniemożliwiającą poprawne działanie aplikacji „Infor Kilometrówka” na Urządzeniu Mobilnym.
  2. Nieprawidłowe działanie nadajnika GPS, lub innego komponentu Urządzenia Mobilnego Użytkownika (w tym słabą jakość sygnału GPS) – uniemożliwiającą poprawne działanie aplikacji „Infor Kilometrówka” na Urządzeniu Mobilnym.
  3. Dane tras zawarte w raporcie wygenerowanym przez Użytkownika
 3. Informujemy, że jedynym źródłem wzoru formularza rejestru przebiegu pojazdu są obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Usługi. O terminie i czasie trwania przerwy Usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem dostępnym w Aplikacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Usłudze treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie i aplikacjach mobilnych.
 6. Maksymalne okresy przechowywania danych w systemie:
  1. Dla Użytkownika posiadającego aktualną Subskrypcję, okres przechowywania wygenerowanych map, raportów, fv jest ograniczony czasem Subskrypcji.
  2. Dla Użytkownika nie posiadającego aktualnej Subskrypcji, okres przechowywania wygenerowanych map w systemie to 1 rok od daty wygenerowania mapy.
  3. Dla Użytkownika nie posiadającego aktualnej Subskrypcji, okres przechowywania wygenerowanych raportów/fv w systemie to 2 lata od daty wygenerowania dokumentu
  4. Dla Użytkowników którzy nie aktywowali subskrypcji w terminie 30 dni od zakończenia okresu testowego, okres przechowywania wygenerowanych map, raportów wynosi 30 dni od daty wygenerowania mapy / raportu.

 

§ 17

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian treści Regulaminu. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje każdego Użytkownika za pomocą Aplikacji lub wiadomością e-mail oraz publikując zmieniony Regulamin w Serwisie. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach Regulaminu.
 2. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane w Serwisie.

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 2. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zmian) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zmian.).

 

 

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:

Infor IT sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta “Infor Kilometrówka”, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa kilometrowka@inforit.com

- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi „Infor Kilometrówka”

- Data zawarcia umowy/odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta

- Adres konsumenta

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data